Contact Us

Europe & Middle East

Affirma Business Ventures
Nicosia, Cyprus
Abu Dhabi, U.A.E.
+357 22 250 562
info@affirmacy.com

Oceania

Sunlong Australia Pty Ltd
21/200 Boundary Road, Braeside VIC 3195, Australia
+61 3 9016 9221
info@sunlongarden.com.au

China

Sunlongarden Co., Ltd
601-603, Xin Cheng Int., 535 Qing Shui Qiao Road, Ningbo, China
+86 130 0371 8589
info@sunlongarden.com.au